Chậu cây Cau Tiểu Trâm để bàn mã CTT01

250.000  220.000