Chậu hoa Tiểu Hồng Môn để bàn, mã HM 2

400.000  350.000