Ly thủy sinh hoa Tiểu Hồng Môn để bàn, mã HMTS 1

450.000  380.000